Thuốc bảo vệ thực vật tiếng Anh là gì?

Thuốc bảo vệ thực vật tiếng Anh là gì? Thuốc bảo vệ thực vật trong tiếng Anh được gọi là “pesticides” /ˈpɛstɪˌsaɪdz/.

Thuốc bảo vệ thực vật là các hợp chất hoặc chất hóa học được sử dụng để kiểm soát hoặc loại bỏ sâu bệnh và cỏ gây hại cho cây trồng. Mục tiêu của việc sử dụng thuốc bảo vệ thực vật là bảo vệ cây trồng khỏi sâu bệnh và cỏ gây hại để tăng năng suất và chất lượng sản phẩm nông nghiệp. Tuy nhiên, việc sử dụng thuốc bảo vệ thực vật cần được thực hiện cẩn thận để tránh tác động tiêu cực đến môi trường và sức khỏe con người.

Một số từ vựng tiếng Anh liên quan đến “Thuốc bảo vệ thực vật” và nghĩa tiếng Việt

 • Insecticides (n) – Thuốc diệt côn trùng
 • Herbicides (n) – Thuốc diệt cỏ
 • Fungicides (n) – Thuốc diệt nấm
 • Chemical compounds (n) – Hợp chất hóa học
 • Toxic (adj) – Độc hại
 • Residue (n) – Dư lượng (thuốc)
 • Application (n) – Sự áp dụng (thuốc)
 • Spraying (n) – Việc phun thuốc
 • Environmental impact (n) – Tác động đến môi trường
 • Integrated pest management (n) – Quản lý côn trùng tích hợp
 • Safety regulations (n) – Quy định về an toàn
 • Dosage (n) – Liều lượng
 • Resistant (adj) – Kháng thuốc
 • Biodegradable (adj) – Dễ phân hủy sinh học

Các mẫu câu với từ “pesticides” có nghĩa “Thuốc bảo vệ thực vật” và dịch sang tiếng Việt

 • Farmers use pesticides to protect their crops from insect damage. (Nông dân sử dụng thuốc bảo vệ thực vật để bảo vệ cây trồng khỏi sự hại từ côn trùng.)
 • If pesticides are not applied properly, they might have unintended effects on the ecosystem. (Nếu thuốc bảo vệ thực vật không được áp dụng đúng cách, chúng có thể gây ra tác động không mong muốn đến hệ sinh thái.)
 • What are some alternatives to traditional pesticides for controlling plant pests? (Có những phương pháp thay thế nào cho thuốc bảo vệ thực vật truyền thống để kiểm soát sâu bệnh cây?)
 • When using pesticides, always follow the safety guidelines to protect yourself and the environment. (Khi sử dụng thuốc bảo vệ thực vật, luôn tuân theo hướng dẫn an toàn để bảo vệ bản thân và môi trường.)
 • Integrated pest management focuses on reducing pesticide use while maintaining healthy crops. (Quản lý côn trùng tích hợp tập trung vào việc giảm việc sử dụng thuốc bảo vệ thực vật trong khi duy trì cây trồng khỏe mạnh.)
 • Not all pests require the same type of pesticides for effective control. (Không phải tất cả sâu bệnh đều yêu cầu cùng loại thuốc bảo vệ thực vật để kiểm soát hiệu quả.)
 • Researchers are investigating the long-term impact of pesticides on soil health. (Các nhà nghiên cứu đang điều tra tác động dài hạn của thuốc bảo vệ thực vật đối với sức kháng của đất.)
 • How complex the interactions are between different pesticides and the ecosystem! (Thật là phức tạp các tương tác giữa các loại thuốc bảo vệ thực vật khác nhau và hệ sinh thái!)
 • Despite their effectiveness, the use of pesticides has raised concerns about environmental pollution. (Mặc dù hiệu quả, việc sử dụng thuốc bảo vệ thực vật đã gây ra lo ngại về ô nhiễm môi trường.)
 • Indeed, a careful balance must be struck between using pesticides and preserving the ecosystem. (Thực sự, cần phải thiết lập sự cân đối cẩn thận giữa việc sử dụng thuốc bảo vệ thực vật và bảo vệ hệ sinh thái.)

Xem thêm: